Informacja dla lekarza

PET-MR Z ZASTOSOWANIEM 18F-FDG  – badanie o wysokiej czułości diagnostycznej wielu jednostek chorobowych, zarówno nowotworowych jak i nienowotworowych, przebiegających ze wzmożonym metabolizmem glukozy. Medycyna nuklearna dostarcza wielu potrzebnych informacji diagnostycznych, w momencie, gdy tradycyjne metody diagnostyczne są niewystarczające do postawienia diagnozy.

Wskazania do wykonania badania PET-MR:

 • diagnostyka chorób neurodegeneracyjnych, demencji – np. choroba Alzheimera, diagnostyka różnicowa demencji czołowo-skroniowej (ang. fronto-temporal dementia, FTD) i choroby Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD),
 • lokalizacja ognisk epileptycznych oraz diagnostyka zaburzeń przebiegających z hipometabolizmem glukozy w okresach międzynapadowych,
 • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca (z wyłączeniem fazy ostrej) oraz ocena żywotności mięśnia sercowego,
 • ocena złośliwości guza nowotworowego na podstawie jego aktywności metabolicznej  i stopnia gromadzenia znacznika,
 • wykrycie guzów mózgu o niewielkiej średnicy np. przerzutów z raka płuc (o średnicy ~5 mm) à większa czułość diagnostyczna od CT lub PET-CT,
 • obrazowanie guzów głowy i szyi np. gruczołów ślinowych, tarczycy,
 • diagnostyka chorób płuc m.in.:
 • guzów płuc i ich przerzutów, czułość porównywalna z PET-CT,
 • ocena jakościowa guzów śródpiersia (głównie wykrywanie i różnicowanie komponentów tłuszczowych, krwotoków, martwicy, zwyrodnień torbielowatych i oceny przepływu krwi),
 • wykrycie i ocena stopnia zaawansowania międzybłoniaka opłucnej,
 • ocena jakościowa i stopień złośliwości guzów piersi (głównie przy użyciu MR lub PET-MR), obrazowanie i ocena pachowych węzłów chłonnych,
 • ocena stopnia zmian zapalnych w przebiegu sarkoidozy,
 • guzy nadbrzusza wykazujące zwiększony metabolizm glukozy,
 • wykrywanie guzów podbrzusza m.in.:
 • wątroba – nowotwór wątrobowokomórkowy, przewodów żółciowych, przerzuty do wątroby,
 • guzy przewodów żółciowych – nowotwór woreczka żółciowego, dróg żółciowych,
 • nowotwory trzustki,
 • żołądek, jelito cienkie i inne – nowotwory żołądka, guzy podścieliska przewodu pokarmowego,
 • jelito grube- metabolizm glukozy wzrasta w większości nowotworów jelita grubego,
 • układ moczowy  - diagnostyka raka prostaty
 • diagnostyka, ocena stopnia zaawansowania  i wznowy nowotworów ginekologicznych u kobiet w obrębie miednicy:
 • nowotwór jajników,
 • rak endometrium,
 • rak szyjki macicy,
 • nowotwory układu mięśniowo – szkieletowego:
 • ocena stopnia zaawansowania choroby,
 • diagnostyka przerzutów/wznowy,
 • ocena odpowiedzi na leczenie,
 • czerniak złośliwy – badanie umożliwia wykrycie mikroprzerzutów (najczęściej podskórnych, do kości, wątroby i mózgu), ze względu na ocenę metaboliczną zmian, służy też do oceny skuteczności chemioterapii,
 • chłoniaki i inne choroby hematologiczne – ocena stopnia zaawansowania choroby, nawrotu/wznowy, dobór właściwej metody leczenia oraz ocena odpowiedzi na leczenie,
 • poszukiwanie ogniska pierwotnego nowotworu,
 • choroby zapalne takie jak sarkoidoza, zapalenia dużych naczyń, lokalizacja ognisk zapalnych.

Przeciwwskazania do wykonania badania PET MR oraz specjalne środki ostrożności:

 • nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą wchodzącą w skład produktu radiofarmaceutycznego – w wypadku, gdy wystąpi reakcja nadwrażliwości lub anafilaksja, należy niezwłocznie przerwać podawanie produktu radiofarmaceutycznego i jeśli zachodzi taka potrzeba podać odpowiednie leki oraz udzielić pierwszej pomocy,
 • indywidualna analiza korzyści i zagrożeń – należy dokładnie rozważyć podanie produktu radiofaramacuetycznego, a spodziewane korzyści diagnostyczne muszą być znacznie większe niż potencjalne ryzyko narażenia na promieniowanie jonizujące,
 • niewyrównana cukrzyca – konieczny jest pomiar stężenia glukozy we krwi przed wykonaniem badania, ponieważ wpływa on znacząco na gromadzenie się znacznika w ustroju i czułość badania,
 • niewydolność nerek i wątroby – fluorodeoksyglukoza (18F-FDG) jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z moczem, dlatego też należy starannie rozważyć podanie preparatu u pacjentów z chorobami nerek,
 • dzieci i młodzież – należy dokładnie rozważyć wskazania do stosowania i uwzględnić stosunek zagrożeń do korzyści u tej grupy pacjentów,
 • ciąża – każde zastosowanie produktów radiofarmaceutycznych skutkuje ekspozycją płodu na promieniowanie, dlatego należy rozważyć wskazania kliniczne do badania i wykonać je tylko w przypadku niezbędnym,
 • karmienie piersią – należy wziąć pod uwagę wykonanie badania po zakończeniu okresu karmienia piersią, a jeśli jest to niemożliwe – karmienie piersią przerwać na co najmniej 12 godzin, a pokarm wytworzony w tym okresie usunąć.