Zastosowanie badania PET w onkologii

Zastosowanie badania PET w onkologii

 

 1. Główne cele obrazowania metodą PET
  1. Początkowa ocena stadium zaawansowania nowotworu
  2. Ocena odpowiedzi na zastosowane leczenie
  3. Ocena wznowy choroby nowotworowej
  4. Znaczenie prognostyczne w leczeniu

    

 2. Wskazana onkologiczne do badań PET z użyciem 18F-FDG
  1. Rak płuca
   • Ocena charakteru pojedynczego guzka płuca (wielkości >1cm) rozpoznanego na podstawie CT lub rtg klatki piersiowej- czułość/swoistość badania 97%/78%
   • Ocena stadium zaawansowania nowotworu (głównie dotyczy niedrobnokomórkowego raka) szczególnie u pacjentów z niepowiększonymi węzłami śródpiersiowymi (<1cm) w badaniuCT ( kryteria CT do rozpoznania meta do węzłów chłonnych to węzły > 1cm co daje tylko 45% czułość metody w wykrywaniu meta; natomiast czułość badania PET wynosi 80-90%)
   • Wykrywanie wznowy choroby
  2. Międzybłoniak opłucnej (Mesothelioma)
   • Różnicuje zmiany łagodne ze złośliwymi ( meta z płuc, piersi, jajnika, prostaty, nerek, mięsaka, pierwotna zmiana neo opłucnej) poprzez ocenę stopnia metabolizmu FDG
   • Wskazuje na optymalne miejsce wykonania biopsji opłucnej zajętej procesem rozrostowym pokazując najbardziej aktywną tkankę rozrostową
  3. Rak jelita grubego
   • Ocena stadium zaawansowania nowotworu (głównie odległych przerzutów, szczególnie do wątroby) bezpośrednio po wstępnym rozpoznaniu histopatologicznym
   • Ocena ewentualnej wznowy w przypadku wzrostu markera CEA lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych
  4. Chłoniak Hodgkina (HL) i chłoniaki nie-Hodgkinowskie (NHL)
   • Ocena stadium zaawansowania choroby przed leczeniem (badanie ma wyższą czułość od badania CT i MR szczególnie w przypadku zajęcia przez chorobę szpiku kostnego)
   • Wczesna (po1-3 cyklach chemii) ocena odpowiedzi na leczenie. Badanie to pozwala na różnicowanie choroby resztkowej od aktywnego procesu rozrostowego
   • Wykrywanie nawrotu choroby
  5. Rak piersi
   • Ocena wieloogniskowego raka oraz ocena ewentualnej wznowy u pacjentów z „gęstym” sutkiem
   • Ocena stopnia zaawansowania choroby u pacjentów z potencjalnie rozsianym procesem nowotworowym przed włączeniem terapii
   • Ocena odpowiedzi na leczenie chemioterapeutyczne lub detekcja ewentualnej miejscowej wznowy lub przerzutów odległych u pacjentów, gdzie inne techniki obrazowe nie były wystarczająco pomocne
  6. Nowotwory głowy i szyi
   • W rozpoznawaniu przerzutów do węzłów chłonnych szyi (szczególnie do niepowiększonych węzłów chłonnych <1cm) oraz przerzutów odległych
   • Ocena odpowiedzi na radioterapię i chemioterapię
   • Ocena wznowy choroby nowotworowej (2-3 miesiące po zakończeniu leczenia z uwagi na obecność zwiększonego wychwytu FDG wzmianach pooperacyjnych i popromiennych)
   • Planowanie radioterapii z dokładnym określeniem objętości napromienianej
  7. < > tarczycy
   Ocena w kierunku ewentualnej wznowy raka u pacjenta z podwyższonym stężeniem tyreoglobuliny przy negatywnej scyntygrafii jodowej całego ciała
  8. Monitorowanie leczenia raka rdzeniastego tarczycy z utrzymującymi się podwyższonymi wartościami stężenia calcytoniny w surowicy w przypadku prawidłowego obrazu scytntygraficznego z użyciem 99mTc-Tektreotydu
  9. < > narządu rodnego
   Rak szyjki macicy
   • Ocena regionalnych węzłów chłonnych u chorych ze wstępnym rozpoznaniem raka szyjki macicy; ocena odpowiedzi na leczenie; wykrywanie wznowy
  10. Rak błony śluzowej macicy
   • Ocena regionalnych węzłów chłonnych i narządów j. brzusznej oraz wykrywanie wznowy
   • Ograniczona wartość badania we wstępnej ocenie głębokości naciekania endometrium
   • Fałszywie dodatnie wyniki- włókniaki macicy i jajniki w okresie okołoowulacyjnym
  11. Rak jajnika
   • Ocena stopnia zaawansowania choroby oraz wykrywania wznowy w przypadku wzrostu Ca-125 (ważna znajomość cyklu płciowego z powodu fizjologicznego wzrostu FDG w janikach w okresie okołoowulacyjnym)
  12. Nowotwory złośliwe jąder
   • Wykrywanie odległych przerzutów
   • Ocena stadium zaawansowania oraz ocena wznowy nowotworu (wyjątek-dojrzałe potworniaki)
  13. < >
   Ocena stadium zaawansowania (w niektórych typach mięsaków czułość badani wyższa od badania scyntygraficznego z MDP-Tc99m)
  14. Ocena odpowiedzi na leczenie (ocena skuteczności po 1-3 cyklach chemioeterapii)
  15. < >
   Diagnostyka przerzutów odległych (natomiast ocena lokalnych węzłów chłonnych cechuje się dużą swoistością ale niską czułością dlatego też lepsza jest metoda mapowania węzła wartownika przy użyciu gamma-kamery z późniejszym badaniem hist-pat.)
  16. Ocena wznowy nowotworu
  17. Rak przełyku
   • Wstępne rozpoznanie zaawansowania raka przełyku
   • Ocena skuteczności terapii oraz ewentualnej wznowy
  18. Inne nowotwory układu pokarmowego
   • Wstępna diagnostyka różnicowa nieprawidłowych zmian w trzustce i wątrobie (wysoka czułość i swoistość badania szczególnie w przypadku użycia skanera PET/MR)
  19. Guzy neuroendokrynne
   • Ocena stopnia zaawansowania nowotworu oraz wznowy niskozróżnicowanych guzów neuroendokrynnych przed leczeniem z prawidłowymi obrazami scyntygraficznymi z 131I/123I-MIBG lub 99mTc-oktreotydem/68Ga-DOTATOC/18F-FDOPA
  20. Nowotwory złośliwe OUN
   • Ocena stopnia złośliwości histologicznej nowotworu
   • Ustalenie rokowania- wysokie gromadzenie FDG w guzie stanowi zły czynnik rokowniczy
   • Planowanie biopsji guza mózgu- wskazanie najbardziej hipermetabolicznej (złośliwej) części nowotworu
   • Różnicowanie masy martwiczej z pozostałą częścią nowotworu np. po operacji, radioterapii
   • Monitorowanie odpowiedzi na leczenie ocena wznowy po leczeniu

     

 3. Pozostałe radioznaczniki używane w badaniu PET mające zastosowanie w diagnostyce onkologicznej
  1. 11C- Metionina, 18F-Tyrosyna (FET)- radioznaczniki te charakteryzują się niskim gromadzeniem w mózgu i w tkance zmienionej zapalnie
   • Zróżnicowanie żywych tkanek nowotworu z martwicą pooperacyjną, popromienną
   • Ocena wielkości i zasięgu glejaka w celu określenia stopnia zaawansowania choroby lub ocena wznowy (szczególnie w glejakach wysokozróżnicowanych z niskim wychwytem FDG)
   • Lokalizacja guzów przytarczyc (gruczolak i rak)
  2. C- Cholina, 18F- Cholina oraz 11C-octan
   Ocena stopnia zaawansowania choroby w raku prostaty, szczególnie w przypadku niejednoznacznych wyników w innych metodach obrazowych
  3. Ocena wznowy raka prostaty w przypadku nagłego wzrostu PSA
  4. Kwalifikacja do przeszczepu wątroby lub innego radykalnego leczenia u pacjentów z rakiem wątroby
  5. Ga-PSMA- antygen błony komórkowej komórek raka stercza
   Diagnostyka raka stercza (wykazuje lepszą czułość w wykrywaniu zmian meta niż badanie z 11C-choliną)
  6. Ga- DOTATOC / DOTATATE
   Stopień zaawansowania oraz ocena wznowy guzów NET
  7. Ocena odpowiedzi na leczenie
  8. F-FluoroDOPA
   Diagnostyka guzów NET (szczególnie rakowiaka)
  9. Diagnostyka wrodzonego hiperinsulinizmu
  10. Diagnostyka glejaków a także choroby Parkinsona
  11. I-MIBG
   Diagnostyka pheochromocytoma, neuroblastoma, ganglioneuroma, rakowiaka, raka rdzeniastego tarczycy
  12. FNa
   Diagnostyka łagodnych i złośliwych chorób kości (większa czułość oraz krótszy czas oczekiwania na badanie po podaniu radioznacznika w porównaniu do badania 99mTc-MDP; 15-30minut po 18FNa i 2-3h po 99mTc-MDP
  13. F-FLT (fluoro-L-tymidyna)- marker proliferacji komórek  < >romadzi się także w zmianach zapalnych
   Ocena odpowiedzi na leczenie (wcześniejszaniż w przypadku FDG)
  14. Wykrywanie m.in guzów płuca,OUN oraz różnicowanie glejaków z niskim i wysokim stopniem złośliwości
  15. I-cG250- p/ciało skierowane przeciwko antygenowi- anhydraza węglanowej IX ulegającej nadekspresji w raku janokomórkowym
   Przedoperacyjna identyfikacja typu guza nerki
  16. F-MISO (pochodne nitroimidazolu); 62Cu-ATSM ( pochodne nitromidazolu)
   ocena stężenia tlenu w guzach nowotworowych (hipoksja powoduje oporność na radioterapię oraz niektóre rodzaje chemioterapii)
  17. F-florbetapir (Amyvid)/ 18F-florbetaben/ 18F-flutemetamol
   Stosowany w obrazowaniu mózgu w celu ustalenia czy są obecne znaczne ilości blaszek beta-amyloidowych występujących u osób cierpiących na różnego rodzaju demencje ( ch. Alzheimera, otępienie z ciałami Lewy’ego,, demencja związana z ch. Parkonsona)
  18. Ujemny wynik wskazuje na niewielką ilość blaszek amyloidowych co oznacza niewielkie prawdopodobieństwo, że pacjent cierpi na ch. Alzheimera
  19. Wynik dodatni nie jest wystarczający do postawienia rozpoznania ch Alzheimera, gdyż w innych demencjach mogą być znaczne ilości blaszek amyloidowych
  20. F16α-17β-fluoroestradiol (FES)- diagnostyka ekspresji receptorów estrogenowych
   Prognozowanie odpowiedzi na leczenie endokrynne raka sutka