Zastosowanie badań PET

Oferowane przez BioSkaner badania są wykorzystywane przy diagnozowaniu wielu chorób. Ciągły rozwój radiofarmaceutyków jeszcze dodatkowo poszerza możliwości diagnostyczne. Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane znaczniki w chorobach neurologicznych oraz onkologicznych oraz podajemy literaturę, dotyczącą badań PET.

Zastosowanie badania PET/MR i PET/CT w onkologii

Główne cele obrazowania metodą PET to:

 • Początkowa ocena stadium zaawansowania nowotworu
 • Ocena odpowiedzi na zastosowane leczenie
 • Ocena wznowy choroby nowotworowej
 • Znaczenie prognostyczne w leczeniu

Badania PET z użyciem 18F-FDG

 • Rak płuca
  • Ocena charakteru pojedynczego guzka płuca (wielkości >1cm) rozpoznanego na podstawie CT lub rtg klatki piersiowej- czułość/swoistość badania 97%/78%.
  • Ocena stadium zaawansowania nowotworu (głównie dotyczy niedrobnokomórkowego raka) szczególnie u pacjentów z niepowiększonymi węzłami śródpiersiowymi (<1cm) w badaniuCT ( kryteria CT do rozpoznania meta do węzłów chłonnych to węzły > 1cm co daje tylko 45% czułość metody w wykrywaniu meta; natomiast czułość badania PET wynosi 80-90%)
  • Wykrywanie wznowy choroby
 • Międzybłoniak opłucnej (Mesothelioma)
  • Różnicuje zmiany łagodne ze złośliwymi ( meta z płuc, piersi, jajnika, prostaty, nerek, mięsaka, pierwotna zmiana neo opłucnej) poprzez ocenę stopnia metabolizmu FDG
  • Wskazuje na optymalne miejsce wykonania biopsji opłucnej zajętej procesem rozrostowym pokazując najbardziej aktywną tkankę rozrostową
 • Rak jelita grubego
  • Ocena stadium zaawansowania nowotworu (głównie odległych przerzutów, szczególnie do wątroby) bezpośrednio po wstępnym rozpoznaniu histopatologicznym
  • Ocena ewentualnej wznowy w przypadku wzrostu markera CEA lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych
 • Chłoniak Hodgkina (HL) i chłoniaki nie-Hodgkinowskie (NHL)
  • Ocena stadium zaawansowania choroby przed leczeniem (badanie ma wyższą czułość od badania CT i MR szczególnie w przypadku zajęcia przez chorobę szpiku kostnego)
  • Wczesna (po1-3 cyklach chemii) ocena odpowiedzi na leczenie. Badanie to pozwala na różnicowanie choroby resztkowej od aktywnego procesu rozrostowego
  • Wykrywanie nawrotu choroby
 • Rak piersi
  • Ocena wieloogniskowego raka oraz ocena ewentualnej wznowy u pacjentów z „gęstym” sutkiem
  • Ocena stopnia zaawansowania choroby u pacjentów z potencjalnie rozsianym procesem nowotworowym przed włączeniem terapii
  • Ocena odpowiedzi na leczenie chemioterapeutyczne lub detekcja ewentualnej miejscowej wznowy lub przerzutów odległych u pacjentów, gdzie inne techniki obrazowe nie były wystarczająco pomocne
 • Nowotwory głowy i szyi
  • W rozpoznawaniu przerzutów do węzłów chłonnych szyi (szczególnie do niepowiększonych węzłów chłonnych <1cm) oraz przerzutów odległych
  • Ocena odpowiedzi na radioterapię i chemioterapię
  • Ocena wznowy choroby nowotworowej (2-3 miesiące po zakończeniu leczenia z uwagi na obecność zwiększonego wychwytu FDG wzmianach pooperacyjnych i popromiennych)
  • Planowanie radioterapii z dokładnym określeniem objętości napromienianej
 • Nowotwory tarczycy
  • Ocena w kierunku ewentualnej wznowy raka u pacjenta z podwyższonym stężeniem tyreoglobuliny przy negatywnej scyntygrafii jodowej całego ciała
  • Monitorowanie leczenia raka rdzeniastego tarczycy z utrzymującymi się podwyższonymi wartościami stężenia calcytoniny w surowicy w przypadku prawidłowego obrazu scytntygraficznego z użyciem 99mTc-Tektreotydu
 • Rak szyjki macicy
  • Ocena regionalnych węzłów chłonnych u chorych ze wstępnym rozpoznaniem raka szyjki macicy;
  • ocena odpowiedzi na leczenie
  • wykrywanie wznowy
 • Rak błony śluzowej macicy
  • Ocena regionalnych węzłów chłonnych i narządów j. brzusznej oraz wykrywanie wznowy
  • Ograniczona wartość badania we wstępnej ocenie głębokości naciekania endometrium
  • Fałszywie dodatnie wyniki- włókniaki macicy i jajniki w okresie okołoowulacyjnym
 • Rak jajnika
  • Ocena stopnia zaawansowania choroby oraz wykrywania wznowy w przypadku wzrostu Ca-125 (ważna znajomość cyklu płciowego z powodu fizjologicznego wzrostu FDG w janikach w okresie okołoowulacyjnym)
  • Nowotwory złośliwe jąder
  • Wykrywanie odległych przerzutów
  • Ocena stadium zaawansowania oraz ocena wznowy nowotworu (wyjątek-dojrzałe potworniaki)
 • Rak przełyku
  • Wstępne rozpoznanie zaawansowania raka przełyku
  • Ocena skuteczności terapii oraz ewentualnej wznowy
 • Inne nowotwory układu pokarmowego – Wstępna diagnostyka różnicowa nieprawidłowych zmian w trzustce i wątrobie (wysoka czułość i swoistość badania szczególnie w przypadku użycia skanera PET/MR).
 • Guzy neuroendokrynne – Ocena stopnia zaawansowania nowotworu oraz wznowy niskozróżnicowanych guzów neuroendokrynnych przed leczeniem z prawidłowymi obrazami scyntygraficznymi z 131I/123I-MIBG lub 99mTc-oktreotydem/68Ga-DOTATOC/18F-FDOPA
 • Nowotwory złośliwe OUN
  • Ocena stopnia złośliwości histologicznej nowotworu
  • Ustalenie rokowania- wysokie gromadzenie FDG w guzie stanowi zły czynnik rokowniczy
  • Planowanie biopsji guza mózgu- wskazanie najbardziej hipermetabolicznej (złośliwej) części nowotworu
  • Różnicowanie masy martwiczej z pozostałą częścią nowotworu np. po operacji, radioterapii
  • Monitorowanie odpowiedzi na leczenie ocena wznowy po leczeniu

Pozostałe radioznaczniki używane w badaniu PET mające zastosowanie w diagnostyce onkologicznej

 • 11C- Cholina, 18F- Cholina oraz 11C-octan
  • Ocena stopnia zaawansowania choroby w raku prostaty, szczególnie w przypadku niejednoznacznych wyników w innych metodach obrazowych
  • Ocena wznowy raka prostaty w przypadku nagłego wzrostu PSA
  • Kwalifikacja do przeszczepu wątroby lub innego radykalnego leczenia u pacjentów z rakiem wątroby
 • 68Ga-PSMA– antygen błony komórkowej komórek raka stercza
  • Diagnostyka raka stercza (wykazuje lepszą czułość w wykrywaniu zmian meta niż badanie z 11C-choliną)
 • 68Ga- DOTATOC / DOTATATE
  • Stopień zaawansowania oraz ocena wznowy guzów NET
  • Ocena odpowiedzi na leczenie
 • 18F-FluoroDOPA
  • Diagnostyka guzów NET (szczególnie rakowiaka)
  • Diagnostyka wrodzonego hiperinsulinizmu
  • Diagnostyka glejaków a także choroby Parkinsona
 • 124I-MIBG
  • Diagnostyka pheochromocytoma, neuroblastoma, ganglioneuroma, rakowiaka, raka rdzeniastego tarczycy
 • Na18F
  • Diagnostyka łagodnych i złośliwych chorób kości (większa czułość oraz krótszy czas oczekiwania na badanie po podaniu radioznacznika w porównaniu do badania 99mTc-MDP; 15-30minut po 18FNa i 2-3h po 99mTc-MDP
 • 18F-FLT (fluoro-L-tymidyna)- marker proliferacji komórek gromadzi się także w zmianach zapalnych
  • Ocena odpowiedzi na leczenie (wcześniejszaniż w przypadku FDG)
  • Wykrywanie m.in guzów płuca,OUN oraz różnicowanie glejaków z niskim i wysokim stopniem złośliwości
 • 18F-MISO (pochodne nitroimidazolu); 62Cu-ATSM ( pochodne nitromidazolu)
  • ocena stężenia tlenu w guzach nowotworowych (hipoksja powoduje oporność na radioterapię oraz niektóre rodzaje chemioterapii)
 • 18F-florbetapir (Amyvid)/ 18F-florbetaben/ 18F-flutemetamol
  • Stosowany w obrazowaniu mózgu w celu ustalenia czy są obecne znaczne ilości blaszek beta-amyloidowych występujących u osób cierpiących na różnego rodzaju demencje ( ch. Alzheimera, otępienie z ciałami Lewy’ego,, demencja związana z ch. Parkonsona)
  • Ujemny wynik wskazuje na niewielką ilość blaszek amyloidowych co oznacza niewielkie prawdopodobieństwo, że pacjent cierpi na ch. Alzheimera
   Wynik dodatni nie jest wystarczający do postawienia rozpoznania ch Alzheimera, gdyż w innych demencjach mogą być znaczne ilości blaszek amyloidowych
 • 18F-fluoroestradiol (FES)
  • diagnostyka ekspresji receptorów estrogenowych
  • Prognozowanie odpowiedzi na leczenie endokrynne raka sutka

Zastosowanie badania PET MR i PET CT w neurologii

Zaburzenia poznawcze i choroby neurozwyrodnieniowe

 • 18F-FDG – ocena regionalnego metabolizmu glukozy w tkance mózgowej, mogąca wskazywać na zaburzenia funkcji neuronalnej, charakterystyczne dla poszczególnych typów demencji
 • 18F-florbetapir/ 18F-florbetaben/ 18F-flutemetamol/11C-PiB – obrazowania złogów β-amyloidu w mózgu dorosłych pacjentów z zaburzeniami poznawczymi, diagnozowanych z powodu podejrzenia choroby Alzheimera (AD) i innych schorzeń powodujących pogorszenie zdolności poznawczych.

Ujemny wynik badania oznacza obecność nielicznych płytek starczych lub ich brak, co nie jest charakterystyczne dla AD i zmniejsza prawdopodobieństwo występowania AD jako przyczyny zaburzeń poznawczych u badanego pacjenta. Obecność złogów beta-amyloidu w istocie szarej można obserwować u osób w podeszłym wieku, u których nie występują objawy choroby i w przypadku otępienia w wyniku niektórych chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, otępienie z ciałami Levy’ego, otępienie w przebiegu choroby Parkinsona).

Guzy mózgu

 • 18F-FET, 11C-metionina (obrazowanie transportu aminokwasów)
 • 18F-FLT (obrazowanie proliferacji komórkowej)
 • 18F-MISO (marker hipoksji)
 • 18F-FDG – wykazanie zwiększonego gromadzenia FDG pogarsza rokowanie, jest charakterystyczne dla guzów niskozróżnicowanych, o wysokiej złośliwości

– diagnostyka guzów pierwotnych i nowotworów przerzutowych

– podejrzenie wznowy po leczeniu guzów pierwotnych

– planowanie radioterapii guzów pierwotnych i przerzutowych

– Planowanie biopsji guza mózgu celem wyznaczenia najbardziej aktywnej części nowotworu

– Różnicowanie masy martwiczej z pozostałą częścią nowotworu, m.in. po operacji, radioterapii

Choroba Parkinsona, choroba Huntingtona

 • 18F-FDG – ocena regionalnego metabolizmu glukozy w tkance mózgowej, obrazująca jej aktywność oraz zaburzenia funkcji neuronalnej
 • 18F-DOPA – ocena przekaźnictwa dopaminergicznego (funkcji zakończeń neuronalnych) w prążkowiu i istocie czarnej

Udar niedokrwienny, zaburzenia przepływu mózgowego

 • 15O-H2O – radiofarmaceutyk umożliwiający obrazowanie przepływu mózgowego
 • 18F-FDG – ocena regionalnego metabolizmu glukozy w tkance mózgowej, obrazująca jej aktywność
 • 18F-FDG – ocena regionalnego metabolizmu glukozy w tkance mózgowej, obrazująca jej aktywność
Obrazowanie neuroprzekaźnictwa m.in. dopaminergicznego, serotoninergicznego przy użyciu swoistych radiofarmaceutyów (11C-raclopride, 18F-DOPA, antagonistów receptorów 5-HT(1A), 5-HT(1B), 5-HT(2A), and 5-HT(4) i in.) znajduje istotne zastosowanie w badaniach dotyczących m.in. depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, a także schizofrenii.