FAQ

Poniżej znajdą Państwo listę najczęściej zadawanych pytań.

Badanie PET MR (Pozytronowa Tomografia Emisyjna z Rezonansem Magnetycznym) jest to innowacyjne badanie hybrydowe wykorzystujące nowoczesną technologię pozwalającą na jednoczasowe otrzymanie obrazów łączących anatomię oraz funkcję metaboliczną narządów wewnętrznych. Wykonuje się je w celach diagnostycznych i naukowych. Badanie PET MR (Pozytronowa Tomografia Emisyjna z Rezonansem Magnetycznym) jest to innowacyjne badanie hybrydowe wykorzystujące nowoczesną technologię pozwalającą na jednoczasowe otrzymanie obrazów łączących anatomię oraz funkcję metaboliczną narządów wewnętrznych. Wykonuje się je w celach diagnostycznych i naukowych. Pozwala na obrazowanie wielu stanów patologicznych istniejących w organizmie, m.in. nowotworów gromadzących podawany znacznik (przebiegających ze zwiększonym metabolizmem glukozy), stanów zapalnych i chorób zakaźnych, badanie pojedynczych guzów, przerzutów odległych, węzłów chłonnych, oceny stopnia zaawansowania nowotworów tzw. staging, kontrola odpowiedzi na leczenie (chirurgiczne, radio- i chemioterapię). m.in. nowotworów gromadzących podawany znacznik (przebiegających ze zwiększonym metabolizmem glukozy), stanów zapalnych i chorób zakaźnych, badanie pojedynczych guzów, przerzutów odległych, węzłów chłonnych, oceny stopnia zaawansowania nowotworów tzw. staging, kontrola odpowiedzi na leczenie (chirurgiczne, radio- i chemioterapię).

Badanie PET MR jest bardzo innowacyjne i wykorzystuje nowoczesne technologie. Pozwala na skan całego ciała (od czubka głowy do kolan) nie tylko pod względem anatomicznym (budowy i struktury narządów) ale również pod względem funkcjonalnym, metabolicznym. Dzięki temu widzimy anatomię i metabolizm narządów wewnętrznych, co umożliwia bardzo dokładną diagnostykę zmian patologicznych na poziomie komórkowym (w bardzo wczesnym stadium rozwoju choroby). Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne, a podany znacznik nie wpływa na samopoczucie pacjenta. Dodatkową zaletą wykonania PET MR są niskie dawki promieniowania jonizującego, pochodzące wyłącznie od podanego radioznacznika. Nie ma dodatkowego promieniowania pochodzącego od rezonansu magnetycznego (w przeciwieństwie do badań hybrydowych z użyciem tomografii komputerowej – PET/CT).

Oba badania hybrydowe wykazują określone podobieństwo ze względu na wykorzystanie techniki PET przy obrazowaniu, jednakże są między nimi istotne różnice. Badanie PET MR charakteryzuje się znacznie mniejszą dawką promieniowania jonizującego (o 50-70% względem standardowego badania PET/CT), ponieważ nie występuje promieniowanie ze strony rezonansu magnetycznego. Badanie PET MR dostarcza również dokładniejszy obraz anatomiczny tkanek miękkich niż ten pochodzący od PET CT, w związku z czym w tkance fizjologicznej i zmienionej patologicznie są lepiej widoczne. Dzięki temu możemy postawić szybszą i dokładniejszą diagnozę. W obu badaniach PET możliwe jest wykrycie nieprawidłowości już na poziomie komórkowym, czyli w bardzo wczesnym stadium choroby. Oba badania są bezbolesne, nieinwazyjne oraz wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. W badaniu PET MR jest badaniem wieloparametrycnym, w którym wykorzystujemy wiele sekwencji rezonansu magnetycznego, w tym dodatkowo wzmocnienie kontrastowe tkanek po podaniu środków kontrastowych MR oraz mamy możliwość wykorzystania wartości obrazowania DWI MR (ang. Diffusion-Weighted Imaging) – czyli obrazowania zależnego od dyfuzji, które posiada dodatkową wartość w diagnostyce zmian złośliwych, zwłaszcza przerzutów do układu kostnego.

Przed przystąpieniem do badania pacjent powinien być na czczo (min. 6 h). Podwyższony poziom glukozy we krwi (powyżej 160 mg%) jest przeciwskazaniem do wykonania badania, ponieważ otrzymane wtedy obrazy są niediagnostycznie i słabe jakościowo, ze względu na wysokie tło ze strony tkanek otaczających. 24 h przed badaniem zaleca się dietę nisko węglowodanową, należy unikać silnego wysiłku fizycznego, nie należy spożywać alkoholu i palić produktów tytoniowych. Przed wykonaniem badania pacjent musi być dobrze nawodniony. Zalecane jest picie dużej ilości wody niegazowanej (nie smakowej, bez dodatków, bez cukru), ponieważ znacznik jest wydalany głównie przez układ moczowy. Zmniejsza się więc narażenie na promieniowanie jonizujące i przyspiesza wydalanie radioznacznika z ustroju. Należy opróżnić pęcherz moczowy przed wykonaniem badania PET MR oraz po akwizycji. Po wykonaniu badania zaleca się unikania kontaktu z kobietami w ciąży i małymi dziećmi przez dobę.

Każdorazowo decyzję o zakwalifikowaniu pacjenta podejmuje lekarz na bazie wywiadu lekarskiego. Zgodnie z naszymi standardami świadczenia usług, pacjenci otrzymują bezpłatną kwalifikację lekarza specjalizującego się w diagnostyce nuklearnej. Należy pamiętać, że każde wykonanie badania PET MR wiąże się z ekspozycją na promieniowanie jonizujące (co prawda narażenie jest minimalne, ale należy używać promieniowania jonizującego wyłącznie w uzasadnionych przypadkach). W takich przypadkach stosuje się zasadę ALARA – as low as reasonably achievable (tak małe dawki jak to racjonalnie możliwe). Zawsze korzyści diagnostyczne lub terapeutyczne uzyskane przy użyciu izotopu, muszą przewyższać ryzyko narażenia na promieniowanie jonizujące. Dlatego też nasi specjaliści dokonają oceny i wskażą najkorzystniejsze w z punktu widzenia zdrowia pacjenta badanie diagnostyczne.

  • badanie fizjologii i metabolizmu zmian (a nie tylko ich anatomii) w przebiegu chorób z nadmiernym wychwytem glukozy zawartej w podanym znaczniku,
  • głównie diagnostyka onkologiczna lub innych zaburzeń przebiegających z nadmiernym gromadzeniem glukozy przez komórki,
  • badanie pojedynczych guzów płuc,
  • diagnostyka nowotworów o nieznanym pochodzeniu (lokalizacja ogniska pierwotnego nowotworu),
  • charakterystyka masy w okolicy trzustki,
  • ocena stopnia zaawansowania nowotworów (m.in. głowy i szyi, płuca, piersi, przełyku, trzustki, jelita grubego, chłoniaka złośliwego, czerniaka złośliwego),
  • ocena skuteczności terapii (radioterapii, chemioterapii, po zabiegu chirurgicznym).

Nie, ponieważ dawki radiofarmaceutyku są dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta (obliczane na podstawie masy ciała – 4 MBq/1 km m. c.). Podajemy możliwie niską dawkę radioznacznika, ale wystarczającą do uzyskania oczekiwanych korzyści diagnostycznych. Przy ekspozycji na promieniowanie jonizujące i doborze dawek izotopu stosuje się zasadę ALARA – as low as reasonably achievable (tak małe dawki jak to racjonalnie możliwe). W przypadku badań PET/MR nie ma dodatkowego narażenia na promieniowanie ze strony rezonansu magnetycznego (w przeciwieństwie do badań hybrydowych z użyciem tomografii komputerowej PET/CT). Dodatkowo niezwiązany izotop jest szybko wydalany z organizmu głównie z moczem. Używany do badania izotop 18F ma relatywnie krótki fizyczny okres półrozpadu – 110 min., tzn. że po upływie tego czasu w organizmie zostaje połowa podanej aktywności radioznacznika, po 220 min. zostaje już ¼ początkowej ilości i tak aż do całkowitego rozpadu znacznika. Zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej, przyjmuje się, że po upływie 10 okresów półrozpadu (T1/2), znacznik rozpada się całkowicie.

Badania rezonansu magnetycznego w ramach świadczenia NFZ wykonujemy zgodnie z kolejką oczekujących.
Na prywatne badanie rezonansu magnetycznego pacjent oczekuje 2-3 dni.
Badania PET/MR wykonujemy w każdy czwartek.