Polityka dot. ochrony danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

„Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wypełniając obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) przekazuje informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza „Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako ADO lub Administrator danych osobowych).

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH:

Mogą Państwo skontaktować się z ADO:

1)           za pomocą e-maila: rodo@bioskaner.eu

2)           za pomocą telefonu: +48 85 686 50 96

3)           drogą pocztową: ul. Żurawia 71A, 15-540 Białystok

4)           za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.bioskaner.eu

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ADO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ ONE PRZECHOWYWANE:

I. Informacja przeznaczona dla pacjentów ADO:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznejart. 6 ust. 1 lit c) lub b) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz  rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzaniaOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa tj. co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu w dokumentacji
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej np. weryfikacja tożsamości podczas rejestracji pacjenta przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych w recepcji lub gabinecie diagnostycznymart. 6 ust. 1 lit c) w zw. z art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,  § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowiaOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa tj. co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu w dokumentacji
Realizacja praw pacjenta np. zbieranie i przechowywanie oświadczeń w sprawie udostępnienia dokumentacji medycznej osobie upoważnionej lub/i w sprawie informowania osoby upoważnionej o stanie zdrowiaart. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzaniaOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa tj. co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu w dokumentacji
Kontakt poprzez wykorzystywanie danych kontaktowych, aby np. potwierdzić wizytę bądź odwołać terminu wizyty, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjentaart. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODOOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa tj. co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu w dokumentacji
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym ustalenie faktów i informacji niezbędnych do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami między innymi w ramach zgłoszonych przez pacjenta skarg lub reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 9 ust. 2 lit. f RODOOkres równy terminowi przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług – co do zasady 6 lat i/lub czynów niedozwolonych, nie dłużej jednak niż przez okres przechowywania dokumentacji medycznej Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego Wskazany wyżej okres może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ostatecznego zakończenia prowadzonego postępowania lub realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z wydanego rozstrzygnięcia
Realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnegoart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przechowywania danych z monitoringu wizyjnego nie będzie przekraczał maksymalnego czasu wynikającego z przepisów prawa.

II. Informacja przeznaczona dla kontrahentów ADO:

Jeśli zawarli Państwo z ADO umowę, w tym np. umowę dostawy, umowę kupna-sprzedaży, umowę świadczenia usług to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Zawarcie lub wykonanie umowy zawartej z ADO lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanieart. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres obowiązywania umowy
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
Realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnegoart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przechowywania danych z monitoringu wizyjnego nie będzie przekraczał maksymalnego czasu wynikającego z przepisów prawa.

III. Informacja przeznaczona dla pracowników/współpracowników kontrahentów ADO:

Jeśli są Państwo pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta ADO, np. występują Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta ADO, jako osoba wyznaczona do kontaktu lub osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta, w tym czynności wynikających z zawartej przez kontrahenta z ADO umowy  to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Zawarcie lub realizacja umowy zawartej przez ADO z podmiotem, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają  lub podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie w/w podmiotu, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADOart. 6 ust. 1 lit. b, f RODOOkres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo w imieniu lub na rzecz podmiotu, który ma zawartą umowę z ADO  
Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawaart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO.art. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
Realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnegoart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przechowywania danych z monitoringu wizyjnego nie będzie przekraczał maksymalnego czasu wynikającego z przepisów prawa.

IV. Informacja przeznaczona do osób zainteresowanych ofertą ADO:

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą ADO lub podmiot, w którego imieniu lub na którego rzecz Państwo działają jest zainteresowany ofertą ADO to ADO przetwarza Państwa dane w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Przedstawienie zamówionej oferty i prowadzenie korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ofertąArt. 6 ust. 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w celu przedstawienia konkretnej, zamówionej oferty   art. 6 ust. 1 lit. b  – podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają   art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest przedstawienie zamówionej przez Państwa oferty  1) Okres niezbędny do przedstawienia oferty i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego  sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO); 2) Okres niezbędny do podjęcia czynności związanych z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO  art. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
Realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnegoart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przechowywania danych z monitoringu wizyjnego nie będzie przekraczał maksymalnego czasu wynikającego z przepisów prawa.

V. Informacja przeznaczona do osób kontaktujących się z ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.bioskaner.eu

Jeśli kontaktują się Państwo z ADO lub osobami działającymi z ramienia ADO za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.bioskaner.eu to ADO przetwarza Państwa dane  w celu, na podstawie prawnej oraz przez okres wskazany poniżej:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/ przetwarzania danych osobowych
Kontakt w związku z zapytaniem/zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego  Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na zapytanie/zgłoszenie   art. 6 ust. 1 lit. b  – realizacja  umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Państwo działają   art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest odpowiedź na Państwa zapytanie/zgłoszenie1) Okres niezbędny prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem/zgłoszeniem jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego  sprzeciwu wobec przetwarzana danych w tym celu (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO);   2)  Okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy lub z żądaniem przed zawarciem umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

SKĄD ADO POZYSKUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

W większości przypadków ADO pozyskuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. W określonych sytuacjach ADO może pozyskać Państwa dane:

 1. od podmiotu, w imieniu którego lub na rzecz którego Państwo działają (dotyczy w szczególności pracowników/współpracowników kontrahentów ADO); przekazywanymi danymi są najczęściej imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu;
 2. ze źródeł powszechnie dostępnych, w tym z rejestrów działalności gospodarczej, takich jak KRS i CEiDG;
 3. z systemów ochrony zdrowia w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE?

PacjenciPodanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia Państwa tożsamości jako pacjenta. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych przez ADO. W zakresie numeru telefonu podanie tych danych jest dobrowolne i nie spowoduje odmowy udzielenia świadczenia. Odmowa podania tych danych będzie skutkowała niemożliwością nawiązania kontaktu ze mną jako pacjentem, a tym samym uniemożliwi nawiązanie kontaktu na odległość.
Kontrahenci  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może  skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji.
Pracownicy/współpracownicy kontrahenta/przedstawiciele kontrahenta/osoby do kontaktu/osoby wykonujące czynności w imieniu kontrahenta ADOJeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.
Osoby zainteresowane ofertą ADOPodanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia Państwu oferty i prowadzenia komunikacji/rozmów związanych z przedstawioną ofertą. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości przedstawienia oferty.
Osoby kontaktujące się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowegoPodanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH:

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
  • dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
  • dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
 3. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADO:

W związku z przetwarzaniem przez ADO Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy uznają Państwo, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dodatkowo z uwagi na fakt, że dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.