#ISTR2019, Wiedeń 

Na przełomie października i listopada, w Wiedniu, odbyło się  Międzynarodowe Sympozjum – International Symopsium on Trends in Radiopharmaceuticals #ISTR2019, organizowane przez Międzynarodową Agencję Atomistyki IAEA (International Atomic Energy Agency). Kongres jest organizowany cyklicznie co dwa lata. W tym roku udało nam się w nim uczestniczyć. Udział w sympozjum przyczynia się do nieustannego doskonalenia naszej rutynowej pracy, wprowadzania ulepszeń i rozwoju jednostki.

Postęp w medycynie nuklearnej

Postęp w medycynie nuklearnej zawsze był ściśle związany z rozwojem nowych radiofarmaceutyków i wydajną produkcją odpowiednich radioizotopów. Zastosowanie radiofarmaceutyków jest ważnym narzędziem do lepszego zrozumienia chorób ludzi i opracowania skutecznych metod leczenia. Dostępność nowych radioizotopów i radiofarmaceutyków może generować rozwiązania problemów klinicznych, zapewniając lepszą diagnostykę i bardziej efektywne leczenie.

Imponujący postęp dokonał się ostatnio w zakresie technologii produkcji radioizotopów dzięki wprowadzeniu wysokoenergetycznych i wysokoprądowych cyklotronów oraz rosnącemu zainteresowaniu wykorzystaniem akceleratorów liniowych do produkcji radioizotopów. Umożliwiło to szerszy dostęp do kilku nowych radionuklidów, w tym galu-68, miedzi-64 czy cyrkonu-89. Opracowuje się też alternatywne metody produkcji technetu-99m, oparte na akceleratorach, który pozostaje najczęściej stosowanym radionuklidem diagnostycznym.

O kongresie

Obok wybitnych specjalistów z Europy, sympozjum zebrało uczestników z całego świata, w tym również z Brazylii, Argentyny, Tajlandii, Republiki Południowej Afryki, czy Chin. Śledziliśmy aktualne postępy w dziedzinie radiofarmacji na świecie. Specjaliści dzielili się swoimi doniesieniami przy okazji wygłaszania prezentacji jak i przy sesjach plakatowych. Na kongresie zaprezentowano w sumie 83 ustne doniesienia oraz 116 plakatów w poszczególnych sesjach. W międzyczasie można było zapoznać się z najnowocześniejszymi osiągnięciami technologicznymi firm w dziedzinie medycyny nuklearnej na ich stoiskach branżowych.

Program

Program sympozjum składał się z sesji otwierającej, sesji plenarnych, sesji technicznych, sesji plakatowej, wystaw i sesji zamykającej. W trakcie kongresu były poruszane bardzo ważne tematy i problemy w dziedzinie radiofarmacji, takie jak:

  • Regulacje prawne i ustawodawstwo w Europie i na świecie,
  • Dobra praktyka wytwarzania – GMP (Good Manufacturing Practice),
  • Badania przedkliniczne,
  • Metody produkcji radiofarmaceutyków – cyklotronowe i generatorowe,
  • Alternatywne metody produkcji radiofarmaceutyków,
  • Poszukiwanie i badania nad nowymi radioznacznikami zarówno do diagnostyki i terapii,
  • Teranostyka.

Podsumowanie kongresu 

Na sympozjum wielu specjalistów z całego świata wymieniało się swoimi doświadczeniami w dziedzinie medycyny nuklearnej. Była to dobra okazja do przedyskutowania problemów pojawiających się w rutynowej pracy. Udział w ISTR-2019 zapewnił naukowcom i specjalistom pracującym w dziedzinie produkcji radioizotopów i radiofarmaceutyków, międzynarodowe forum do dyskusji na temat najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. Podczas sympozjum poruszone zostały różne tematy, w tym rozwój, produkcja i zastosowania radioizotopów diagnostycznych, terapeutycznych i teranostycznych oraz radiofarmaceutyków. Kwestie regulacyjne i licencyjne związane z ich produkcją. Uwzględniono również metody edukacji, certyfikacji i szkoleń.