Porównanie wartości klinicznej WBMR i PET/MR z PET/CT oraz standardową diagnostyką w przedoperacyjnej ocenie stadium raka piersi

Badanie porównawcze wartości klinicznej innowacyjnych technik obrazowania całego ciała WBMR i PET/MR względem PET/CT oraz standardowej ścieżki diagnostycznej w przedoperacyjnej ocenie stadium zaawansowania zmian u chorych na raka piersi.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z LOMiRT zaprasza do udziału w innowacyjnym projekcie naukowym polegającym na wykonaniu najbardziej zaawansowanych technologicznie badań obrazowych całego ciała u chorych na raka piersi.

Informacja dla pacjentek z rakiem piersi

Niepokojące statystyki

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym kobiet w Polsce i na świecie. W Polsce w roku 2020 odnotowano 17 511 zachorowań, co stanowi 23,8% ogółu zachorowań na nowotwory złośliwe. Rak piersi jest drugą po raku płuc przyczyną zgonów nowotworowych wśród kobiet w naszym kraju.

W Polsce, jak i w Europie, systematycznie rośnie współczynnik zachorowalności na choroby nowotworowe, w tym raka piersi. W związku z tym, że plasujemy się na drugim miejscu wśród państw europejskich pod względem umieralności na raka piersi, konieczne jest podjęcie konkretnych działań mających na celu zwiększenie skuteczności prowadzonych terapii. Jako potencjalne przyczyny wysokiego wskaźnika zgonów przedstawia się późną wykrywalność zmian oraz nie w pełni dobraną formę terapii, która w dużej mierze może być uzależniona od precyzyjnej oceny wyjściowego stadium zaawansowanych zmian.

Nie ulega wątpliwości że precyzyjna, przedoperacyjna ocena stadium zaawansowania zmian nowotworowych podczas diagnostyki wstępnej, możliwa głównie dzięki innowacyjnym, wieloparametrycznym badaniom obrazowym, stanowi podstawę powodzenia dalszych działań terapeutycznych.

Obecne standardy diagnostyki obrazowej przeprowadzane celem wykluczenia przerzutów odległych u chorych z rakiem piersi przewidują metody o względnie niskiej czułości i swoistości. Czułość i swoistość to ważne wskaźniki dokładności testu i im są wyższe tym badanie jest wiarygodniejsze. Do badań tych należą: RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej oraz miednicy. Wiele pacjentek poddawanych jest również tomografii komputerowej całego ciała, badaniu o wyższej czułości i swoistości niż RTG czy USG, ale nadal zdecydowanie niższej niż PET/CT. Badanie to jednak obciąża chorego dużą dawką promieniowania jonizującego oraz wymaga podania jodowego środka kontrastowego. Dopiero niejednoznaczny wynik powyższych badań stanowi przesłankę do przeprowadzenia badania PET/CT. Okazuje się jednak, że ta technika badawcza jest wykorzystywana stosunkowo rzadko w diagnostyce przedoperacyjnej mimo, iż może ona wpływać na zmianę stadium zaawansowania nawet u 37% chorych [12]. W chorobach nowotworowych ważnym czynnikiem jest czas, który w opisanej powyżej i aktualnie obowiązującej procedurze jest wydłużany z uwagi na konieczność spełnienia wymogów proceduralnych.

Badania tj. rezonans całego ciała oraz PET/MR nie znajdują się na obowiązującej liście badań refundowanych mimo, iż cechują się one wysoką czułością i swoistością umożliwiając jednoczasową ocenę całego ciała. W przypadku PET/MR badanie wykonywane jest ze znacznym ograniczeniem dawki promieniowania jonizującego w porównaniu do badania PET/CT. Natomiast rezonans magnetyczny (WBMR) nie wiąże się z narażeniem na promieniowanie jonizujące jednocześnie wykazując wysoką czułość (97%) i wysoką swoistość (91%) w wykrywaniu przerzutowego raka piersi [13].

Czułość i swoistość poszczególnych metod obrazowania w wykrywaniu przerzutowego raka piersi*

Metoda diagnostyki obrazowejCzułośćSwoistośćNarażenie na promieniowanie jonizujące
WBMR97%91% [13]
PET/CT95-100%95-98% [19-24]+
PET/MR98,7-100%96,5% [16,25]+
tomografia komputerowa73%95% [26]+
USG/RTG78%91,4% [16]-/+

Korzyści dla uczestniczek badania

Każda z uczestniczek badania poddana zostanie badaniom obrazowym PET/CT oraz PET/MR. Uczestniczkom znajdującym się w grupie badawczej dodatkowo zostanie wykonane badanie WBMR (rezonans magnetyczny całego ciała). Badania te mogą zwiększyć dokładność diagnostyki całego ciała celem określenia zaawansowania raka piersi oraz ewentualnych przerzutów odległych, co w konsekwencji będzie miało bezpośredni wpływ na ustalenie odpowiedniej i indywidualnej ścieżki terapeutycznej dla osób objętych badaniem.

Warunki badania pozwalają na dostęp do najbardziej zaawansowanej diagnostyki obrazowej dla kobiet z obszaru całego kraju, niezależnie od miejsca ich leczenia.

Czas wykonania badań

Pierwsze badanie diagnostyczne przeprowadzane jest najpóźniej w ciągu 7 dni od zgłoszenia i włączenia do projektu. W praktyce wszystkie badania można wykonać w ciągu jednego dnia. Wszystkie pacjentki w ramach projektu będą miały wykonane badania PET/MR i PET/CT. W tym samym dniu istnieje możliwość wykonania badania WBMR (rezonans magnetyczny całego ciała) w przypadku pacjentek, które zakwalifikowane zostaną do grupy badanej. Alternatywnie, badanie WBMR można wykonać dzień wcześniej lub w innym terminie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od włączenia pacjentki do badania. Wszystkie badania są przeprowadzane szybko i sprawnie, aby zminimalizować stres pacjentek i dostarczyć niezwłocznie wyników, tak aby proces leczenia mógł być realizowany bez zakłóceń.

Kryteria kwalifikacyjne do badania:

 1. Wstępne rozpoznanie raka piersi w stadium nie mniejszym niż IIA wg skali TNM AJCC.
 2. Dobry ogólny stan zdrowia wg WHO.
 3. Przeprowadzona została wstępna standardowa diagnostyka oceniająca stadium zaawansowania zmian kwalifikująca do odpowiedniej terapii.
 4. Rozpoznanie nastąpiło na podstawie badania cytologicznego lub histopatologicznego.
 5. Nie wdrożono procedury leczniczej.

Kryteria wyłączenia z projektu:

 1. Występowanie u pacjenta innego nowotworu złośliwego.
 2. Wcześniejsze wdrożenie leczenia choroby podstawowej.
 3. Terminalny stan pacjenta.
 4. Metalowe implanty lub metalowe ciała obce uniemożliwiające przeprowadzenie badań MR na aparacie 3T.
 5. Klaustrofobia.
 6. Masa ciała uniemożliwiająca wykonanie PET/MR.
 7. Brak współpracy z pacjentem uniemożliwiający wykonanie długich badań obrazowych.
 8. Ciąża lub karmienie piersią.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 1. Należy skontaktować z placówką BioSkaner osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 2. Nasi pracownicy przeprowadzą kwalifikację do udziału w projekcie (kryteria wymienione powyżej).
 3. Ustalenie terminu wizyty ze specjalistą medycyny nuklearnej, podczas której pacjent podpisuje wszystkie niezbędne dokumenty. Wizyta przeprowadzana zostanie w poradni BioSkaner w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71a.
 4. Najpóźniej w ciągu 7 dni od wizyty skriningowej i zakwalifikowaniu pacjentki do projektu rozpoczęta zostanie procedura przeprowadzania badań obrazowania całego ciała przewidziana w Projekcie.
 5. Po wykonaniu badania pacjentka otrzyma niezwłocznie zapisane obrazy, a po opisaniu ich przez lekarzy, również opis badania w wersji elektronicznej. Opis zostanie wysłany na wskazany przez pacjentkę adres do korespondencji lub adres e-mail.

Podstawą doboru najwłaściwszej opcji terapeutycznej powinna być prawidłowo przeprowadzona diagnostyka przedoperacyjna. Warunkiem jednak jest zastosowanie metod badawczych na jak najwyższym poziomie zaawansowania technologicznego. Jak wynika z powyższych danych, mimo ogromnego postępu technologicznego aktualnie obowiązujące procedury refundacyjne nie przewidują wykorzystania najnowszych osiągnięć w zakresie metod obrazowania oraz medycyny nuklearnej. Ostatecznie rzutuje to na brak możliwości zoptymalizowanie i zindywidualizowanie terapii chorego.

Dane kontaktowe:

 • nr telefonu: 85 500 10 21
 • adres email: pet-rejestracja@bioskaner.eu

Wykaz publikacji:

 1. European Cancer Information System https://ecis.jrc.ec.europa.eu/2020.
 2. Petralia G., Koh DM et al. Oncologically Relevant Findings Reporting and Data System (ONCO-RADS): Guidelines for the Acquisition, Interpretation, and Reporting of Whole-Body MRI for Cancer Screening. Radiology. 2021 Jun;299(3):494-507.
 3. Webber C., Jiang L et al. Identifying predictors of delayed diagnoses in symptomatic breast cancer: a scoping review. Eur. J. Cancer. 2017 Mar;26(2).
 4. Mendonca SC., Abel G et al. Pre-referral general practitioner consultations and subsequent experience of cancer care: evidence from the English Cancer Patient Experience Survey. Eur. J. Cancer Care (Engl.). 2016 May;25(3):478-90.
 5. Richards MA., Westcombe AM et al. Influence of delay on survival in patients with breast cancer: a systematic review. Lancet. 1999 Apr 3;353(9159):1119-26.
 6. Harbeck N., Penault-Llorca F et al. Breast cancer. Nat Rev Dis Primers. 2019 Sep 23;5(1):66.
 7. American Cancer Society https:// www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/2015.
 8. Groheux D., Hindie E. Breast cancer: initial workup and staging with FDG PET/CT. Clin Transl Imaging. 2021;9(3):221-231.
 9. Correa P., Cutter C et al. Effect of radiotherapy after mastectomy and axillary surgery on 10-year recurrence and 20-year breast cancer mortality: Meta-analysis of individual patient data for 8135 women in 22 randomised trials. Lancet. 2014 Nov 22;384(9957):1848.
 10. Krajowy Rejestr Nowotworów http://onkologia.org.pl/ 2019.
 11. Jassem J., Krzakowski M et al. Breast cancer. Oncol Clin Pract 2018;14.
 12. Cochet A., Dygai-Cochet I et al. 18F-FDG PET/CT provides powerful prognostic stratification in the primary staging of large breast cancer when compared with conventional explorations. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2014 Mar;41(3):428-37.
 13. Gutzeit A., Doert A et al. Comparison of diffusion weighted whole body MRI and skeletal scintigraphy for the detection of bone metastases in patients with prostate or breast carcinoma. SkeletalRadiol. 2010;39:333–343.
 14. Catalano OA., Daye D et al. Staging performance of wholebody DWI, PET/CT and PET/MRI in invasive ductal carcinoma of the breast. Int J Oncol. 2017;51:281–288.
 15. Catalano OA., Nicolai E et al. Comparison of CE-FDG-PET/CT with CE-FDG-PET/MR in the evaluation of osseous metastases in breast cancer patients. Br J Cancer. 2015;112:1452–1460.
 16. Bruckmann NM., Sawicki LM et al. Prospective evaluation of whole-body MRI and 18F-FDG PET/MRI in N and M staging of primary breast cancer patients. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020 Nov;47(12):2816-2825.
 17. Shen G., Deng H et al. Comparison of choline-PET/CT, MRI, SPECT, and bone scintigraphy in the diagnosis of bone metastases in patients with prostate cancer: a meta-analysis. Skeletal Radiol. 2014;43:1503–1513.
 18. Pesapane F., Downey K et al. Imaging diagnosis of metastatic breast cancer. Insights Imaging. 2020 Jun 16;11(1):79.
 19. Schmidt GP., Reiser MF et al. Whole-body MRI for the staging and follow-up of patients with metastasis. Eur J Radiol. 2009 Jun;70(3):393-400.
 20. Antoch G., Vogt FM et al. Whole-body dual-modality PET/CT and whole-body MRI for tumor staging in oncology. JAMA. 2003 Dec 24;290(24):3199-206.
 21. Melsaether AN., Raad RA et al. Comparison of whole-body (18)F FDG PET/MR imaging and whole-body (18)F FDG PET/CT in terms of lesion detection and radiation dose in patients with breast cancer. Radiology. 2016;281:193–202.
 22. Minamimoto R., Loening A et al. Prospective comparison of 99mTc-MDP scintigraphy, combined 18F-NaF and 18F-FDG PET/CT, and whole-body MRI in patients with breast and prostate cancer. J Nucl Med. 2015 Dec;56(12):1862-8.
 23. Birim O., Kappetein AP et al. Meta-analysis of positron emission tomographic and computed tomographic imaging in detecting mediastinal lymph node metastases in nonsmall cell lung cancer. Ann Thorac Surg. 2005 Jan;79(1):375-82.
 24. Brennan ME., Houssami N et al. Evaluation of the evidence on staging imaging for detection of asymptomatic distant metastases in newly diagnosed breast cancer. Breast. 2012 Apr; 21(2):112-23.
 25. Pesapane F., Downey K et al. Imaging diagnosis of metastatic breast cancer. Insights Imaging. 2020 Jun 16;11(1):79.
 26. Heindel W., Gubitz R et al. The diagnostic imaging of bone metastases. Dtsch Arztebl Int. 2014;111:741–747.