BADANIE PET/MR I BADANIE PET/CT – RÓŻNICE

Badania PET, czyli Pozytonowej Tomografii Emisyjnej wykonuje się w połączeniu z klasyczną Tomografią Komputerową (PET/CT) lub w połączeniu z rezonansem magnetycznym (PET/MR). Co do zasady są to badania podobne, polegające na skanie całego ciała, ale mają kilka istotnych różnic, które przedstawiamy poniżej.

Wieloparametryczność badań PET/MR

Badanie PET/MR to nowoczesna technika. Pierwsze takie badanie wykonano w 2011 roku w Genewie. W Polsce jak do tej pory wykonują je jedynie dwie pracownie – w Bydgoszczy i w Białymstoku (Bioskaner). PET/MR jest badaniem diagnostycznym podczas którego jednocześnie wykonywane jest badanie rezonansu magnetycznego (MR) oraz pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) całego ciała – od czubka głowy do połowy ud. Podczas takiego badania uzyskujemy trójwymiarowy obraz z efektem świecenia zmian chorobowych. Dzięki fuzji (czyli połączeniu, nałożeniu na siebie) obrazów PET i MR lekarze otrzymują dodatkowe informacje, które są przydatne w ocenie zmian chorobowych. PET/MR to zatem jednoczasowo wykonywane 2 badania w przeciwieństwie do klasycznego badania PET/CT.

W przypadku badania PET/CT tomografia komputerowa spełnia funkcję pomocniczą. Pomaga dokładniej określić położenie pacjenta pozwalając tym samym na dokładną lokalizację poszczególnych tkanek, a zatem i ewentualnych zmian chorobowych, ale nie dostarcza dodatkowych informacji diagnostycznych.

Badania przeprowadzone w Niemczech, gdzie zainstalowanych jest najwięcej aparatów PET/MR wykazały 15% przewagę tego badania w wykrywalności zmian patologicznych w wybranych nowotworach dzięki wieloparametryczności. Szerzej wyniki tych badań opisujemy tutaj.

To czy w danym przypadku wykonanie badania PET/MR pozwoli na uzyskanie dokładniejszych informacji jest zależne od indywidualnego obrazu klinicznego. W naszej pracowni w trakcie procesu kwalifikacji, nasz lekarz specjalista wskazuje czy w danym przypadku wykonanie badania PET/MR przyniesie wymierne korzyści diagnostyczne dla pacjenta, czy też wystarczy wykonać klasyczne badanie PET/CT. To zawsze do pacjenta należy ostateczna decyzja.

Narażenie na promieniowanie jonizujące

Badania PET wymagają podania do organizmu drogą dożylną względnie niskiej dawki promieniowania jonizującego. W przypadku badania PET/CT pacjent otrzymuje dodatkowo dawkę promieniowania pochodzącą z tomografu komputerowego, która nie występuje w przypadku badania PET/MR ze strony rezonansu magnetycznego. Udowodniono w wyżej wymienionym badaniu naukowym, że narażenie na promieniowanie jonizujące przy wykonaniu PET/MR jest o  50-70%  niższe niż w przypadku badania PET/CT. Poza wkłuciem, by podać odpowiedni radiofarmaceutyk oba badania są całkowicie bezbolesne i bezpieczne dla pacjenta

Bioskaner to nowoczesne centrum diagnostyczne, w którym można wykonać zarówno badanie PET/MR jak i PET/CT. Nasi specjaliści pomogą dobrać optymalną ścieżkę diagnostyczną, a więc wskażą czy w danym przypadku warto wykonać badanie PET/MR, czy wystarczy standardowa diagnostyka PET/CT, która może być również refundowana przez NFZ. Badanie PET/MR jak do tej pory nie jest refundowane w Europie. Niemniej w naszej pracowni istnieje możliwość połączenia tych technik i wykonania sekwencyjnego badań PET/CT i PET/MR za jednorazowym podaniem radiofarmaceutyku, a więc badanie PET/MR nie niesie ze sobą dodatkowego narażenia na promieniowanie jonizujące.

Kwalifikacja do badań

Wstępną kwalifikację przeprowadza pracownik rejestracji, aby odrzucić przypadki o oczywistych przeciwwskazaniach takich jak: ciąża – w przypadku obu tych badań, czy obecność w organizmie pacjenta ciał obcych o właściwościach magnetycznych, np. implantów, protez, stymulatorów – w przypadku badania PET/MR.

Następnie, każdorazowo kwalifikacje do badania PET przeprowadza lekarz medycyny nuklearnej. Specjalista zbiera kompletny wywiad o historii choroby i na tej podstawie oraz w oparciu o unikalne doświadczenie jest w stanie wskazać najbardziej optymalne z punktu widzenia zdrowia pacjenta oraz efektów diagnostycznych badanie.

Jeśli pacjent zostaje zakwalifikowany do badania, umawiany jest termin. Od momentu podjęcia decyzji o badaniu PET/MR lub PET/CT przez pacjenta i lekarza kwalifikującego do otrzymania opisanych wyników upływa co najwyżej 10 dni.

Bioskaner oferuje możliwość łączenia obu badań, czyli  PET/CT z PET/MR.

Więcej informacji o badaniu PET/MR.

Więcej informacji o badaniu PET/CT.